สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 7/2560

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

ก.ล.ต. เพิกถอนผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนายนิรันด์ รอดฉัยยา สังกัดธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปีเนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า และสร้างหลักฐานเท็จ

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากธนาคารกสิกรไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายนิรันด์ชักชวนให้ลูกค้าซื้อกองทุน และเมื่อลูกค้าตกลงซื้อด้วยเงินสดจำนวน 5 แสนบาท นายนิรันด์กลับไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุนดังกล่าวให้ลูกค้า แต่นำเงินลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนที่ลูกค้ามีอยู่แล้วมาอยู่ในกองทุนที่ตนชักชวนให้ลูกค้าซื้อและนำใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปให้ลูกค้าลงนาม ซึ่งลูกค้าลงนามในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยเข้าใจว่าเป็นใบคำสั่งซื้อ

การกระทำของนายนิรันด์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน เป็นความผิดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายนิรันด์ และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10 ปี แต่อายุการให้ความเห็นชอบของนายนิรันด์สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปเมื่อพ้น 10 ปี ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้เลิกจ้างและดำเนินคดีกับนายนิรันด์ รวมทั้งได้ชดใช้เงินคืนให้ลูกค้าแล้ว


_______________________________*ข้อ 31(1) ข้อ 33(3) และข้อ 35(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map