สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 7/2558

วันพุธที่ 14 มกราคม 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ วรรณมโนมัย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บล. ฟินันเซีย)ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องรายงานสรุปข้อร้องเรียนจาก บล. ฟินันเซียและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนแล้วจึงค่อยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นเหตุให้ลูกค้าขาดทุน โดยรายการซื้อขายส่วนใหญ่ไม่มีที่มาของคำสั่ง ซึ่งว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ยอมรับว่า ลูกค้าอนุญาตให้ตัดสินใจขายหลักทรัพย์ได้ หากเห็นว่ามีกำไรหรือมีแนวโน้มจะขาดทุน นอกจากนี้ ยังพบบทสนทนากับลูกค้าว่าได้ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าหลายรอบภายในวัน และส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์ในราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาซื้อในเวลาใกล้เคียงกัน จนเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเสียหาย ซึ่งว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (incentive) จำนวนมาก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของ incentive ทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าทุกราย

การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ฟินันเซีย สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์ไปแล้ว เป็นเวลา 3 เดือน จึงเหลือระยะเวลาในการพักความเห็นชอบต่อไปอีกเป็นเวลา 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558

*ข้อ 20(1) และ 20(2)  แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553   อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map