สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 7/2555

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555

 

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน โทษสูงสุดเป็นเวลา 10 ปี ฐานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 3 ราย และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 1 ราย เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่รักษาความลับของผู้ลงทุน โดยการลงโทษมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายวสันต์  เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ น.ส. อัญพัชร์  อรุณจรัสพงศ์ (ชื่อเดิม น.ส. ณฐพรรณ  ใจอุดม) ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากพบว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างปี 2549 – 2551 ด้วยการให้ลูกค้าชาวต่างประเทศลงนามในแบบฟอร์มขอเบิก/โอนหลักทรัพย์ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเปล่า โดยอ้างว่าลูกค้าไม่อาจรับเงินปันผลได้ จะต้องโอนหลักทรัพย์ให้บุคคลอื่นถือแทน จากนั้นจึงโอนหลักทรัพย์จำนวน 5 หลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าขณะโอนประมาณ 5 ล้านบาท ไปยังบัญชีของ น.ส. อัญพัชร์ และบัญชีของลูกค้ารายอื่นอีก 3 ราย และมีบางรายการที่โอนไปขายในบัญชีของ น.ส. อัญพัชร์ อีกด้วย 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ น.ส. หัทยา  ยั่งยืน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากชักชวนให้ลูกค้าและผู้ลงทุนรายอื่นลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหน่วยลงทุน และให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตน ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่า น.ส. หัทยานำเงินดังกล่าวไปลงทุนให้แต่อย่างใด อีกทั้งไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างไว้และต่อมาได้หลบหนีไป ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 6.94 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายศุภชัย  เพ็งจันทร์ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากทุจริตโดยการใช้รหัสผ่านของผู้จัดการสาขาเข้าระบบการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต (internet banking) เพื่อโอนเงินจากบัญชีของลูกค้าจำนวน 2,000 บาท ไปเข้าบัญชีเงินฝากของตน โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า การกระทำดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 14 กันยายน 2553

นอกจากนี้ ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายไชยเดช  โอวาทานุสรณ์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนบริษัทคลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากนำข้อมูลของลูกค้าไปให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นใช้ในการชักชวนให้ลูกค้าเปิดบัญชี และนำใบคำขอเปิดบัญชีพร้อมหลักฐานประกอบออกไปจากบริษัท  ก.ล.ต. เห็นว่าการนำทรัพย์สินของบริษัทออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีข้อมูลค้าของลูกค้าที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับทางธุรกิจ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและไม่รักษาความลับของผู้ลงทุน 

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นบุคลากรในตลาดทุนที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการแก่ผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิด จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ขณะเดียวกันผู้ลงทุนควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการชำระเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องชำระเงินให้แก่บริษัทโดยตรง หากชำระด้วยเช็คจะต้องเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น อย่าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเจ้าหน้าที่อื่นโดยเด็ดขาด” นายวสันต์ กล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map