สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 68/2560

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ 2 ราย ฐานปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลความจริงที่แจ้งต่อ ก.ล.ต.


ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ 2 ราย เป็นเวลา 1 ปี รายนางสาวชญานี โปขันเงิน และนายชยันต์ อัคราทิตย์ เนื่องจากปกปิดหรือบิดเบือนการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อช่วยเหลือมิให้มีการดำเนินคดีกรณีการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นการขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมายของ ก.ล.ต.

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบความผิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) (BSEC) และได้เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559* ในการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ก.ล.ต. พบว่า นางสาวชญานีและนายชยันต์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้มีการซื้อกิจการ BSEC ได้ให้ถ้อยคำต่อ ก.ล.ต. ในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ถูก ก.ล.ต. ตรวจสอบความผิด โดยบุคคลทั้งสองปกปิดข้อมูลหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับชื่อบริษัทที่จะถูกซื้อกิจการและวันที่เกิดข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญและมีผลต่อการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายของ ก.ล.ต. ในความผิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในข้างต้น

พฤติกรรมของนางสาวชญานีและนายชยันต์ ซึ่งในขณะที่ให้ถ้อยคำเป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ถือเป็นการปกปิดบิดเบือนการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อช่วยเหลือมิให้มีการดำเนินคดีกรณีการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นการขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมายของ ก.ล.ต. จึงถือเป็นการกระทำที่เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน** ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ทั้งในตำแหน่งผู้บริหารและผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวชญานีและนายชยันต์ เป็นเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560


______________________


* ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 67/2559
** ข้อ 31(1) และ 31(3)  ให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เป็นลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3

(1)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมประพฤติผิดต่อหน้าที่หรือการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม ขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

(3)  มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมในการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นหรือจัดส่งต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map