สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 67/2557

วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557

 

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมและพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนรับทราบและพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายไพโรจน์ ทองสุข เป็นเวลา 6 เดือน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. ยูโอบี) ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และฐานจัดทำใบ F8 ไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่ง

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานของ บล. ยูโอบี ตามปกติ พบว่าผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายไพโรจน์ ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายหนึ่งจำนวนหลายรายการ  และตรวจพบจากกระดาษ post – it  ที่นายไพโรจน์จัดทำไว้เองว่านายไพโรจน์จัดทำรายงานการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า (ใบ F8) ที่ใช้เป็นใบแทนคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากโทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าลงนาม ซึ่งไม่ถูกต้องเพราะใบ F8 ใช้สำหรับลูกค้าที่มาส่งคำสั่งซื้อขายที่ห้องค้า

การไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) และการจัดทำใบ F8 ไม่ตรงตามวิธีการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้สาธารณชนทราบตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายไพโรจน์เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map