สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 67/2556

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน


ก.ล.ต.
สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาววัชรลักษณ์ สุวรรณศรี เป็นเวลา 3 เดือน 

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากเทปบันทึกการสนทนาระหว่างนางสาววัชรลักษณ์กับลูกค้า และพบบทสนทนาในลักษณะที่นางสาววัชรลักษณ์รับมอบหมายจากลูกค้าให้ช่วยดูแลหุ้นในบัญชีของลูกค้าและให้ตัดสินใจซื้อขายแทน โดยกระทำต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 เดือน ในปริมาณและมูลค่าการซื้อขายที่สูง ซึ่งในขณะกระทำดังกล่าวสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

การกระทำของนางสาววัชรลักษณ์ในลักษณะรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553   ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาววัชรลักษณ์ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map