สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 65/2558

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

 

ก.ล.ต. เพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายณัฐพงศ์  ลาภล้ำวานิช ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. กิมเอ็ง) ฐานรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง
ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบกรณีลูกค้าร้องเรียนของ บล. กิมเอ็ง และได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายณัฐพงศ์รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าหลายรายเป็นเวลานาน และมีปริมาณการซื้อขายสูง นอกจากนี้ นายณัฐพงศ์ยังยอมรับว่า ได้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้ารายหนึ่งโดยลูกค้าไม่ได้สั่ง ทั้งที่ลูกค้าแจ้งให้หยุดการซื้อขายแล้ว แต่ด้วยขณะนั้นบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าขาดทุน จึงเร่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อหวังให้ได้กำไรคืนโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้จากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนาเพิ่มเติมพบว่านายณัฐพงศ์ขอใช้บัญชีของลูกค้าอีกรายหนึ่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง   
การรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง และการใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเอง เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายณัฐพงศ์ และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปเป็นเวลา 2 ปี 11 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.กิมเอ็งลงโทษพักการปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน 4 วัน จึงเหลือกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน 26 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558
*ข้อ 20(1) และ (2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ (2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map