สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

   

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 65/2553

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2553

 

ก.ล.ต. ภาคทัณฑ์ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 2 ราย ฐานยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และให้คำแนะนำในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

ก.ล.ต. สั่งภาคทัณฑ์นายแพร่ภักดิ์  คุปตานนท์ และนายอัครวัฒน์  ธนชิตนวรัตน์ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2553 และวันที่ 24 กันยายน 2553 ตามลำดับ เนื่องจากยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และให้คำแนะนำในลักษณะที่ไม่เหมาะสม

กรณีนายแพร่ภักดิ์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า จากการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนพบว่า คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าบางรายของนายแพร่ภักดิ์ไม่มีหลักฐานที่มา มีเพียงการโทรศัพท์ยืนยันผลการซื้อขายเท่านั้น และจากการฟังเทปการสนทนาพบว่า นายแพร่ภักดิ์ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าโดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน บริษัทจึงได้ลงโทษนายแพร่ภักดิ์ทางวินัย

ส่วนกรณีนายอัครวัฒน์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด กรณีมีลูกค้าร้องเรียนว่านายอัครวัฒน์ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าโดยลูกค้าไม่ได้สั่งและทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย ซึ่งจากการตรวจสอบของบริษัทพบว่า นายอัครวัฒน์ส่งคำสั่งซื้อขายโดยไม่มีคำสั่งจากลูกค้าที่ชัดเจน และนายอัครวัฒน์ยอมรับว่าบางครั้งส่งคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าก่อนรับคำสั่งจากลูกค้า  นอกจากนี้ บริษัทยังพบว่าในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า นายอัครวัฒน์ไม่ได้ให้ข้อมูลหรือชี้แจงที่มาของคำแนะนำอย่างครบถ้วน  บริษัทจึงได้ให้นายอัครวัฒน์ชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้าและลงโทษนายอัครวัฒน์ทางวินัยแล้ว  ทั้งนี้ การกระทำของนายอัครวัฒน์ถือเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และไม่ได้ให้ข้อมูลหรือคำอธิบายเกี่ยวกับคำแนะนำหรือบริการที่นำเสนอแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนไม่ได้ชี้แจงให้ผู้ลงทุนทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น

ก.ล.ต. พิจารณาว่าการกระทำของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนทั้งสองรายที่กล่าวข้างต้นเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552  ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นายแพร่ภักดิ์ และนายอัครวัฒน์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2553 และวันที่ 24 กันยายน 2553 ตามลำดับ

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map