สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 64/2558

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ นางสาวธัญญา ปิดพยันต์ นายวิสุทธิ์ โยธินรัตนกำธร และนายกันตณพัชญ์ เตชะพงศ์โภคิน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (บล. ฟินันเซีย)
ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของ บล.ฟินันเซีย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวธัญญาแสดงตนโดยตอบรับทางโทรศัพท์ว่าเป็นลูกค้า ในการยืนยันการฝากหลักประกันในบัญชีของลูกค้า และรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า เป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี  ซึ่งนางสาวธัญญายอมรับว่าเคยตัดสินใจแทนลูกค้า รวมทั้งเคยส่งคำสั่งทาง internet แทนลูกค้าบางครั้ง  นอกจากนี้ พบว่า ลูกค้ารายดังกล่าวมีผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่ดูแลบัญชีอีก 2 รายต่อเนื่องกัน ได้แก่ นายวิสุทธิ์และนายกันตณพัชญ์ ซึ่งทั้งสองมีส่วนสนับสนุนนางสาวธัญญาในการรับมอบหมายให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า เนื่องจากลูกค้ายังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนและยินยอมให้นางสาวธัญญาตัดสินใจซื้อขายแทน  รวมทั้งพบว่ามีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านนางสาวธัญญา นายวิสุทธิ์ หรือนายกันตณพัชญ์ และผ่าน internet สลับกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน บางครั้งเป็นการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เดียวกันในราคาเดียวกัน
การอำพรางเป็นผู้ลงทุนในการยืนยันการฝากหลักประกัน เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวธัญญา เป็นเวลา 9 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. ฟินันเซีย ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นเวลา 3 เดือน จึงเหลือระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นเวลา 6 เดือน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายวิสุทธิ์ และนายกันตณพัชญ์ รายละ 40 วัน มีผลตั้งแต่วันที่  26 พฤษภาคม 2558
*ข้อ 20(1) และ (2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (ประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555) เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และ (2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map