สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 64/2557

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

 

ก.ล.ต. เพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนฐานใช้บัญชีลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวรสันติ์ จารุพรรณ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (บล. บัวหลวง) เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากใช้บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบผู้แนะนำการลงทุนรายนายวรสันติ์ของ บล. บัวหลวง พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายวรสันติ์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี IP Address ของ บล.บัวหลวงส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต โดยนายวรสันติ์ยอมรับว่าได้ขอ username และ password จากลูกค้าและลูกค้าอนุญาตให้นายวรสันติ์ใช้บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เงินค่าซื้อขายของนายวรสันติ์ และเป็นการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของนายวรสันติ์เอง

การใช้บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวรสันติ์เป็นเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map