สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 63/2559

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559

 

ก.ล.ต. ลงโทษที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงิน


ก.ล.ต. สั่งพักการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัดและการทำหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานปรึกษาทางการเงินของนางสาวพรรษชล กำพลวัชรา สังกัดบริษัทดังกล่าว เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินให้บริษัทหนึ่ง ในการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงบกพร่องในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัทจดทะเบียนอีกแห่งหนึ่งด้วย ทั้งนี้ บล. เคทีบี ยังคงสามารถประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ ได้ ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า บล. เคทีบี และนางสาวพรรษชล ปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทแห่งหนึ่ง บกพร่องใน 3 เรื่อง ดังนี้ (1) บกพร่องในการตรวจสอบหรือสอบทาน (due diligence) ในรายการขายเงินลงทุนที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินของผู้ขออนุญาต และในการจ่ายค่าที่ปรึกษาออกไปจำนวนสูง ทั้งที่อาจไม่ได้รับบริการจริง ส่งผลต่อความรัดกุมการบริหารจัดการของผู้ขออนุญาต (2) ไม่ให้ความสำคัญต่อการจัดการรายการระหว่างกัน ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสร้างความเสียหายต่อผู้ขออนุญาต กรณีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขออนุญาตมีหนี้คงค้างจำนวนที่มีนัยสำคัญกับงบการเงิน และ (3) ไม่ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในแบบ filing ให้ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงกรณีโรงงานผลิตปิดดำเนินการชั่วคราว ซึ่งอาจกระทบต่อรายได้และกำไรของผู้ขออนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการปฎิบัติงาน IFA  ก.ล.ต. ตรวจพบว่า บล. เคทีบี และนางสาวพรรษชล ไม่ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการทำ due diligence ข้อเท็จจริงของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องครบถ้วนก่อนทำรายงานความเห็นของ IFA โดยเปิดเผยและให้ความเห็นทั้งที่ข้อมูลการทำรายการที่เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ยังไม่ได้ทำ due diligence ความเหมาะสมเกี่ยวกับสมมติฐานในการประเมินราคาสินทรัพย์

ข้อบกพร่องข้างต้นของ บล. เคทีบี และนางสาวพรรษชล เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินราย บล. เคทีบี และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางการเงินราย นางสาวพรรษชล ตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่ และกำหนดระยะเวลาไม่รับพิจารณาคำขอความเห็นชอบในครั้งต่อไป เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี นับแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559


------------------------


หมายเหตุ:
1. บล. เคทีบี ยังคงสามารถประกอบธุรกิจประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. กรณีนี้ ผู้ขออนุญาตได้ยุติการยื่นคำขอ IPO และไม่ได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแต่อย่างใด และรายงานความเห็นของ IFA ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปรับปรุงตามข้อมูลล่าสุดแล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map