สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 61/2558

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนฐานไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายธนณัฏฐ์ ชาญนคร สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) (บล. แอพเพิล เวลธ์) ฐานไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนภายหลังตรวจสอบพบว่านายธนณัฏฐ์ไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าหลายราย จำนวนหลายรายการ ซึ่งนายธนณัฏฐ์ยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์มือถือ

การไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ 23(3) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนนายธนณัฏฐ์ เป็นเวลา 3 เดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map