สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 60/2559

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559

 

คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดรวม 9 ราย กรณีร่วมกันปั่นหุ้น UMI


ก.ล.ต. เปิดเผยคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบผู้กระทำผิด 9 ราย กรณีสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (UMI) โดยเป็นตัวการร่วม 5 ราย ได้แก่ (1) นายแฉล้ม เสมสฤษดิ์ (2) นายพรหมกรรณ ศรีณรงค์ (3) นางกชพร สิงห์ทอง (4) นายชูเกียรติ สิงห์ทอง (5) นายปราบภณ สิงห์ทอง และผู้สนับสนุน 4 ราย ได้แก่ (6) นายประเศียร คงบุญ (7) นางสาวศิริกร ทองสาหร่าย (ขณะเกิดเหตุชื่อนางสาวภัฑริกา คงบุญ) (8) นายสมชาย คงบุญ และ (9) นายสมจิตร สะใบบาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 447,263,780.45 บาท  โดยความผิดดังกล่าวเป็นกรณีความผิดเดียวกับที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ดำเนินคดีกับตัวการร่วมอีก 4 ราย ที่ไม่ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิดกรณีสร้างราคาหุ้น UMI

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายแฉล้มซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รวมถึงนายพรหมกรรณ นางกชพร นายชูเกียรติ และนายปราบภณ ได้ตกลงหรือร่วมรู้เห็นกับตัวการร่วมอีก 4 ราย ที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษไปแล้วก่อนหน้านี้* ในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนหลายบัญชี เพื่อสร้างราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น UMI  ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหุ้น UMI มีการซื้อขายกันมาก ผ่านการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องจนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด  โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากนายประเศียร นางสาวศิริกร นายสมชาย และนายสมจิตร ซึ่งยินยอมให้ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการนั้น 

ทั้งนี้ ราคาปิดของหุ้น UMI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4 เท่า จากราคาหุ้นละ 7.75 บาท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ไปปิดที่ราคา 38.75 บาท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  ส่วนปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 9 เท่า จากวันละ 3 ล้านหุ้น เป็น 30 ล้านหุ้น

การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 243 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีระวางโทษตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของผลประโยชน์ที่ได้รับหรือพึงได้รับ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงเปรียบเทียบนายแฉล้มเป็นเงินจำนวน 72,186,747.45 บาท   เปรียบเทียบนายพรหมกรรณ นางกชพร นายชูเกียรติ และนายปราบภณ เป็นเงินจำนวนรายละ56,261,554.95 บาท และเปรียบเทียบนายประเศียร นายสมชาย นางสาวศิริกร และนายสมจิตร เป็นเงินจำนวนรายละ 37,507,703.30 บาท นอกจากนี้ นายแฉล้มยังต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนและขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์และกำหนดระยะเวลาต้องห้ามเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายแฉล้มเป็นเวลา 10 ปี

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถูกเปรียบเทียบไม่ชำระค่าปรับภายในเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนด ก.ล.ต. จะกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไป


________________________


*ข่าว ก.ล.ต. ที่ 45/2559 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 4 ราย กรณีร่วมกันปั่นหุ้น UMI

http://www.sec.or.th/th/Pages/News/Detail_News.aspx?tg=NEWS&lg=th&news_no=45&news_yy=2559

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map