สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 60/2558

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ฐานไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายธัชพล รัตนบุรี สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. โอเอสเค) ฐานไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน ไม่ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือตามคำสั่งของผู้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร

ก.ล.ต. และ บล.โอเอสเค ตรวจพบว่านายธัชพลส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีที่มาของคำสั่งหลายรายการ ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าหลายราย ซึ่งนายธัชพลยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ นายธัชพลยังรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ารายหนึ่ง จากลูกค้าอีกรายหนึ่ง โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งนายธัชพลยอมรับว่าลูกค้าทั้งสองเป็นพี่น้องกัน และฝากส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจตั้งแต่แรก แต่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจในเวลาต่อมา 

การไม่บันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน ไม่ได้ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนตามคำสั่งของผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือตามคำสั่งของผู้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ลงทุนเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายธัชพลเป็นเวลา 4 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงการที่ บล. โอเอสเค ลงโทษพักการปฏิบัติงานมาแล้ว 1 เดือน  จึงเหลือระยะเวลาพักตามคำสั่ง ก.ล.ต. อีก 3 เดือนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

* ข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ (3) อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map