สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 60/2552

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552

 

ก.ล.ต. ดำเนินการลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 2 ราย

ก.ล.ต. บันทึกประวัติการกระทำผิดในฐานะผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวพิมล  รักสุรงค์ อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดของ บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และสั่งภาคทัณฑ์นายพจน์ประพันธ์  สูยานนท์ เป็นระยะเวลา 1 ปี  เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรณีนางสาวพิมล ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ฯ ว่า หลักทรัพย์ในบัญชีหายไป ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า นางสาวพิมล เจ้าหน้าที่การตลาดในขณะนั้น ยอมรับว่าได้สั่งขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง และนางสาวพิมลยังมีพฤติกรรมปกปิดการกระทำดังกล่าวเพื่อหลอกลวงลูกค้าด้วย  ก.ล.ต. จึงพิจารณาว่า นางสาวพิมลปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ 11(1) และ (2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเนื่องจากปัจจุบันการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวพิมลได้สิ้นสุดลง เพราะไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การต่ออายุการให้ความเห็นชอบ   ก.ล.ต. จึงบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไว้เป็นประวัติ และหากนางสาวพิมลจะยื่นขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุน ก.ล.ต. จะปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 1 ปี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 

สำหรับกรณีนายพจน์ประพันธ์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งว่า มีลูกค้าร้องเรียนว่ามีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง  และนายพจน์ประพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลลูกค้ารายดังกล่าวยอมรับว่า เป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า  โดยที่การกระทำดังกล่าวพิจารณาได้ว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุนและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 11(2) แห่งประกาศฉบับเดียวกัน ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นายพจน์ประพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2552

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map