สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 6/2556

วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวอาภรณ์  ปริยพาณิช  ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2556

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ว่านางสาวอาภรณ์ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหลายราย  โดยมีความถี่ค่อนข้างมาก ซึ่งนางสาวอาภรณ์ยอมรับว่าได้โทรศัพท์ยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าภายหลังจากส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าแล้ว  เนื่องจากเข้าใจว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงที่มาของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าได้  ทั้งนี้ นางสาวอาภรณ์ไม่ได้บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดและ ก.ล.ต. ได้มีหนังสือตักเตือนและกำชับการกระทำดังกล่าวแล้วด้วย

ผู้แนะนำการลงทุนจะต้องบันทึกเทปการสนทนากับลูกค้าไว้ทุกครั้ง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้คำแนะนำการลงทุนและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้า  ดังนั้น การกระทำของนางสาวอาภรณ์จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  เป็นผลให้ ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวอาภรณ์ เป็นเวลา 2 เดือน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map