สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 6/2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างราคาหุ้น TRAF โทษสูงสุดไม่ให้ความเห็นชอบเป็นเวลา 10 ปี

นายวสันต์  เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 6 ราย เนื่องจากตรวจสอบพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการสร้างราคาหุ้นของบริษัททราฟฟิก คอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“TRAF”) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC))  ซึ่งเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2550 และในปี 2551 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่กระทำผิดในกรณีสร้างราคาหุ้น TRAF รวมถึงมีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554  ดังนี้

(1) นายสิปปกร  ขาวสอาด ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด มีส่วนร่วมกับผู้กระทำผิดรายอื่นใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นในการสร้างราคาโดยได้ถูกเปรียบเทียบปรับในฐานะเป็นตัวการในการสร้างราคาแล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันนายสิปปกรไม่มีสถานะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนหรือเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์  ก.ล.ต. จึงบันทึกประวัติไว้และจะปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในตลาดทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี

(2) นางสาวจันทราภา  วงศ์ไพบูลย์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดด้วยการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TRAF ในลักษณะของการสร้างราคาหุ้น โดยได้ถูกเปรียบเทียบปรับในฐานะเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างราคาแล้ว  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ น.ส. จันทราภา เป็นระยะเวลา 2 ปี

(3) นายประสาณ  ลือกิตติศัพท์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด ได้จัดหาบัญชีลูกค้าให้นายสิปปกรใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายและดูแลการรับจ่ายเงินในบัญชีของลูกค้าที่จัดหา รวมทั้งใช้บัญชีดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์อื่นเพื่อตนเองด้วย  นอกจากนี้ ในฐานะผู้บริหารได้สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับคำสั่งซื้อขายจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายประสาณและห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์เป็นระยะเวลา 2 ปี

(4)  นายสุรชัย  เทพสุทธิ์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด ได้จัดหาบัญชีลูกค้าให้นายสิปปกรใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขาย และเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TRAF ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  รวมทั้งดูแลการรับจ่ายเงินในบัญชีของลูกค้าที่จัดหา รวมทั้งใช้บัญชีดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์อื่นเพื่อตนเองด้วย ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน

(5) นายศิริศักดิ์  นันทนาท ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าเจ้าของบัญชี และส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TRAF ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

(6) น.ส.สุคนธา  ชัชวาลย์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าเจ้าของบัญชี  และส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น TRAF ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเป็นระยะเวลา 2 เดือน

“ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจัดเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ต้องดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือโดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด การใช้บทบาทหน้าที่ในการงานไปแสวงหาประโยชน์อันมิชอบหรือให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับผู้กระทำผิดจึงเป็นสิ่งที่ ก.ล.ต. ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด” นายวสันต์ กล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map