สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 59/2555

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555

 

ก.ล.ต. ตำหนิผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ฐานไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า


ก.ล.ต. ตำหนิการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นายภมร พลเทพ (2) นางอาภิสรา ศุภจินดา และ (3) นางสาวนิภารัตน์ แซ่ตั้ง  เนื่องจากไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กรณีนายภมร ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน และกรณีนางอาภิสราและนางสาวนิภารัตน์ ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนตามปกติ (routine inspection) ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้แนะนำการลงทุนทั้งสามบันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ครบถ้วน โดยทั้งสามได้ยอมรับว่ารับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ  ก.ล.ต. จึงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนทั้งสาม และบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนอีก

การกระทำของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนทั้งสามรายข้างต้น เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม 2555

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map