สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 58/2556

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย

ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด มหาชน (บล. ฟินันเซีย ไซรัส) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายศิระ อุดมปรีชา เป็นเวลา 2 เดือน และนายสัมฤทธิ์ ไตรเมธาศิลป์ เป็นเวลา 1 เดือน

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) พบว่า นายศิระไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าให้ครบถ้วนในปริมาณการซื้อขายที่สูง  และนายสัมฤทธิ์จัดทำเอกสารหลักฐานการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าที่มาส่งคำสั่งที่ห้องค้าของสาขาไม่ครบถ้วนจำนวนหลายรายการ

ผู้แนะนำการลงทุนจะต้องบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าไว้ทุกครั้งอย่างครบถ้วน ดังนั้นการกระทำของนายศิระและนายสัมฤทธิ์จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายศิระและรายนายสัมฤทธิ์เป็นเวลา 2 เดือน และ 1 เดือน ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map