ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 58/2555

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555

 

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ราย แทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นางไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร ให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (2) นายโยธิน  เนื่องจำนงค์ และ (3) นางศศิธร  พงศธร โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2557