สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 58/2554

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 2 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของ น.ส. เหมือนจิต  ลิมโปดม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด เป็นระยะเวลา 6 เดือน และ น.ส. เครือวัลย์  ฤทธิวงศ์ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)  เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554  เนื่องจากใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

ราย น.ส. เหมือนจิต  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทยฯ ซึ่งตรวจพบว่า น.ส. เหมือนจิตส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของลูกค้าในความดูแลของตน ทั้งที่ลูกค้าไม่ได้มอบอำนาจให้เป็นลายลักษณ์อักษร  และทำหน้าที่เป็นคนกลางจัดการเรื่องการรับและจ่ายเงินเพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ที่บุคคลอื่นเป็นผู้สั่ง  นอกจากนี้ ยังพบว่า น.ส. เหมือนจิตขอโอนย้ายรายการซื้อขายหลักทรัพย์
เข้าบัญชี error port ของบริษัท โดยไม่พบที่มาของคำสั่ง ซึ่ง น.ส. เหมือนจิตยอมรับว่ามีลูกค้าหลายรายที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ 

การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้บัญชีของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี และเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องการจัดเก็บบันทึกการให้คำแนะนำและการรับคำสั่งซื้อขายให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 49/2552 ข้อ 14(2) และ 14(7) เรื่องการให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ก.ล.ต. จึงสั่งพัก น.ส. เหมือนจิต จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554

ราย น.ส.เครือวัลย์   ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ดฯ ว่ามีลูกค้าขอให้ตรวจสอบรายการซื้อขาย เนื่องจากพบว่ามีรายการซื้อขายเกิดขึ้นทั้งที่ลูกค้าป่วยและไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อขายเลย และแม้ว่าลูกค้าได้ห้าม น.ส. เครือวัลย์ไม่ให้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีอีก แต่ น.ส. เครือวัลย์ยังดำเนินการอยู่เช่นเดิม  และจากการตรวจสอบของบริษัทปรากฏว่าไม่พบที่มาของคำสั่ง และ น.ส.เครือวัลย์ก็ไม่ได้แสดงหลักฐานต่อทั้งบริษัทและ ก.ล.ต. ว่าลูกค้าเป็นผู้สั่ง 

การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้บัญชีของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 49/2552 ข้อ 14(2) เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552   ทั้งนี้ น.ส. เครือวัลย์ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้าต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการ ในปริมาณความถี่และมูลค่าซื้อขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับวงเงินซื้อขายของลูกค้า อันก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ลูกค้าได้  อีกทั้งไม่หยุดการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อถูกห้าม  ก.ล.ต. จึงสั่งพัก น.ส. เครือวัลย์จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map