สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 57/2554

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554

 

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบนายเฉลิม  เสือคำราม ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและผู้จัดการสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด จากการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554  เนื่องจากทุจริต หลอกลวง ยักยอก หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ

กรณีนี้สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทยฯ และจากรายงานการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งลูกค้าหลายรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายเฉลิม พบว่านายเฉลิมได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้า แต่ไม่ปรากฏรายการซื้อขายตามที่ลูกค้าสั่งแต่อย่างใด และได้จัดทำรายงานแสดงรายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่ออำพรางลูกค้าว่าได้มีการซื้อขายตามที่ลูกค้าสั่ง แต่ระบบ ATS มีปัญหา  พร้อมกันนี้ นายเฉลิมได้ลวงลูกค้าให้ถอนเงินหลักประกันจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ATS ให้สอดคล้องกับรายการที่ได้จัดทำขึ้นดังกล่าว รวมทั้งได้โอนเงินที่ลูกค้านำฝากเข้าบัญชีบริษัทไปเข้าบัญชีของลูกค้ารายอื่นที่นายเฉลิมได้ขอยืมใช้ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือตนเอง

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของนายเฉลิมเป็นการทุจริต หลอกลวง ยักยอก หรือฉ้อโกง ทรัพย์สินของผู้ลงทุน และนำทรัพย์สินของผู้ลงทุนไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ 14(1) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 และเนื่องจากนายเฉลิมกระทำความผิดโดยวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีการปิดบังอำพรางเพื่อไม่ให้ลูกค้าทราบ และได้กระทำผิดกับลูกค้าหลายราย ประกอบกับค่าความเสียหายค่อนข้างสูง และยังหลบหนี  ก.ล.ต. เห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรงจนไม่สมควรให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนต่อไป  ก.ล.ต. จึงสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ การที่นายเฉลิมถูกลงโทษดังกล่าวในขณะที่เป็นผู้จัดการสาขา จึงทำให้นายเฉลิมมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ก.ล.ต. จึงห้ามนายเฉลิมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 10 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map