สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 55/2560

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

ก.ล.ต. เพิกถอนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 10 ปี ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า


ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ รายนางสาวพจมานย์ สุพรหม สังกัดธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้า และสร้างหลักฐานเท็จ

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าธนาคารยูโอบีหลายราย และรายงานการตรวจสอบของธนาคารยูโอบี จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวพจมานย์นำเงินค่าซื้อกองทุนของลูกค้าสองราย ไปจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนลูกค้ารายอื่นและนำไปใช้จ่ายส่วนตัว จนเมื่อทราบว่าลูกค้ารายหนึ่งได้ไปร้องเรียนกับธนาคาร จึงได้นำเงินไปคืน ต่อมายังพบว่านางสาวพจมานย์หลอกลวงลูกค้าที่ต้องการซื้อกองทุนอีกรายหนึ่ง โดยนำเงินสดที่ลูกค้าถอนออกมาไปเข้าบัญชีลูกค้ารายอื่น และได้ทำสำเนาใบคำสั่งซื้อกองทุนซึ่งมิได้มีการบันทึกรายการจริงมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสำคัญผิดว่าได้ทำรายการเรียบร้อยแล้ว

การกระทำของนางสาวพจมานย์เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน และจัดทำเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อลวงให้ลูกค้าเข้าใจว่ามีการซื้อกองทุนตามความประสงค์แล้ว เป็นความผิดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงมีคำสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวพจมานย์ เป็นเวลา 10 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  ทั้งนี้ ธนาคารยูโอบีได้เลิกจ้างและดำเนินคดีกับนางสาวพจมานย์ รวมทั้งชดใช้เงินคืนให้ลูกค้า และได้เร่งปรับปรุงแก้ไขระบบงานที่บกพร่อง พร้อมทั้งกำหนดวิธีปฏิบัติให้มีความรัดกุมขึ้นแล้ว

ก.ล.ต. ขอแจ้งเตือนผู้ลงทุนว่า เพื่อป้องกันการทุจริตในการซื้อกองทุน ผู้ลงทุนไม่ควรชำระค่าซื้อด้วยเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากซื้อในจำนวนที่สูง ควรใช้วิธีการถอนและโอนเงินจากบัญชีเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และเมื่อชำระค่าซื้อแล้ว ผู้ลงทุนควรตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับมา เช่น สำเนาใบคำสั่งซื้อที่ต้องพิมพ์จากระบบงานกองทุน หรือได้รับการยืนยันรายการผ่าน SMS หรือ email ของธนาคารหรือ บลจ.  นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีสมุดบัญชีกองทุน ควรนำเล่มไปปรับปรุงรายการในวันทำการถัดไปทุกครั้งด้วย


    _______________________________


*ข้อ 31(1) ข้อ 33(3) และข้อ 35(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map