สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 51/2556

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 1 ราย


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวาสสุวิช ณ สงขลา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน และเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวสุนันทา ชัยชำนิ จากบริษัทเดียวกัน เนื่องจากรับมอบหมายจากลูกค้าเพื่อตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและรายงานการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวสุนันทาและนายวาสสุวิชรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยนางสาวสุนันทายอมรับว่าได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้ช่วยดูแลบัญชีหลักทรัพย์และแจ้งผลการซื้อขายให้ทราบหลังจากดำเนินการแล้ว ส่วนนายวาสสุวิช ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม ยอมรับว่าได้รับทราบจากนางสาวสุนันทาว่าลูกค้ามีความประสงค์ให้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ให้ ทั้งสองจึงตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าและแจ้งผลการซื้อขายให้ลูกค้าทราบภายหลัง โดยนางสาวสุนันทาได้ส่งอีเมล์รายงานผลการซื้อขายให้ลูกค้าทราบ รวมทั้ง บล. อาร์เอชบี โอเอสเค ได้ส่งใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์และหนังสือแจ้งการค้างชำระ การหักเงินประกัน และการเพิ่มลดวงเงินการซื้อขายให้ลูกค้าทุกครั้ง  ทั้งนี้ นางสาวสุนันทายินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ลูกค้า

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้าเท่านั้น แต่ไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมก็ตาม  การกระทำของนางสาวสุนันทาและนายวาสสุวิชจึงเป็นการกระทำผิดฐานรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวสุนันทาให้สาธารณชนทราบ และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายวาสสุวิช เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map