สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 50/2558

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนฐานลงนามในเอกสาร โดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายเธียรชัย นุชนวล ผู้จัดการสาขาของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ฐานลงนามในเอกสารการขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) จากกรณีลูกค้าร้องเรียนและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า พนักงานธนาคารซึ่งไม่ใช่ผู้แนะนำการลงทุนเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์อายุ 5 ปีให้ลูกค้า และลูกค้าลงทุนโดยเข้าใจว่าธนาคารจะเรียกคืนเมื่อครบ 6 เดือน ปรากฏว่าธนาคารไม่เรียกคืนหลังครบ 6 เดือน ลูกค้าจึงร้องเรียนให้ธนาคารชดใช้เงินที่ลงทุนทั้งหมด โดยนายเธียรชัยเป็นผู้ลงนามในใบคำสั่งจองซื้อหุ้นกู้อนุพันธ์ แบบสอบถามความเสี่ยงและความเหมาะสมสำหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ และรายการตรวจสอบการชี้แจงลักษณะและข้อมูลของหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยนายเธียรชัยยอมรับว่าไม่ได้ติดต่อและไม่ได้ให้คำแนะนำกับลูกค้า

การลงนามในเอกสารการขายหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยไม่ได้ติดต่อหรือให้คำแนะนำกับผู้ลงทุน ทำให้ธุรกรรมการขายหุ้นกู้อนุพันธ์สมบูรณ์เสมือนว่าผู้แนะนำการลงทุนได้ทำหน้าที่โดยถูกต้อง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายเธียรชัยเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งการถูกพักการให้ความเห็นชอบดังกล่าว เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 2 มีผลให้นายเธียรชัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารในส่วนของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้วยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558

*ข้อ 20(1) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (ประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553  ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว และการถูกพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(5) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 มีผลให้ธนาคารต้องดำเนินการห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคาร ในส่วนของธุรกิจตลาดทุน ตามระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน  ทั้งนี้ ตามข้อ 34(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map