สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 49/2558

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนฐานรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวภนิดา พโรดม สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. โอเอสเค) ฐานรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี

ก.ล.ต. และ บล.โอเอสเคตรวจสอบพบว่านางสาวภนิดารับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้ารายหนึ่งซึ่งใช้ชื่อสมมติในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านโปรแกรมสนทนาทางอินเทอร์เน็ต และลูกค้ารายดังกล่าวได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนของตนอีก 12 ราย โดยที่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวไม่ได้ทำหนังสือมอบอำนาจการรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวภนิดาเป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. โอเอสเค ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่นางสาวภนิดาไปแล้วครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่าได้รับโทษตามที่ก.ล.ต. ลงโทษแล้ว

*ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map