สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 48/2555

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย และตำหนิ 1 ราย ฐานไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์


ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนายโกวิท  เมฆวิชัย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 2 เดือน  นางอุบลรัตน์  นนท์ธนสิน สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน  และตำหนิการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวอัจฉราวดี  กิริยานุกุล เนื่องจากไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผู้แนะนำการลงทุนรายนายโกวิท  และนางอุบลรัตน์  ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่า  ผู้แนะนำการลงทุนทั้งสองไม่ได้บันทึกการรับคำสั่งจากลูกค้าจำนวนหลายครั้ง โดยผู้แนะนำการลงทุนอ้างว่าได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ  สำหรับกรณีนางสาวอัจฉราวดี  ก.ล.ต. ได้ทำการตรวจสอบและพบว่า ไม่บันทึกเทปการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างครบถ้วน  ก.ล.ต. จึงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวอัจฉราวดี และบันทึกพฤติกรรมไว้ประกอบการพิจารณาหากมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การกระทำของผู้แนะนำการลงทุนข้างต้น 3 ราย  เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน  ลงวันที่ 18 มกราคม 2555


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map