สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 47/2556

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556

 

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย

ก.ล.ต.  เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย โดยสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนายเฉลิมชัย  ปัญญาวชิโรกุล  สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บล.บัวหลวง”) เป็นเวลา 2 เดือน  รายนางสาวกรรณิกา อนุกูลวิทยา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 1 เดือน  และรายนายปราการ ศรีพลากิจ ขณะกระทำความผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (“บล.เกียรตินาคิน”) เป็นเวลา 3 เดือน

ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า นายเฉลิมชัยรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์จากลูกค้าซึ่งไม่ใช่เจ้าของบัญชี โดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ นายเฉลิมชัยยังให้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้ารายหนึ่งแก่ลูกค้าอีกราย รวมทั้งไม่บันทึกการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวนหลายรายและมีความถี่ค่อนข้างมาก ซึ่งนายเฉลิมชัยยอมรับว่า ให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์มือถือ

การกระทำของนายเฉลิมชัยเป็นการกระทำผิดฐานรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและไม่รักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่บันทึกการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555) อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2553 (“ประกาศ ที่ ทธ/น/ข. 37/2553”)  รวมทั้งก่อนหน้านี้ นายเฉลิมชัยเคยถูก บล. บัวหลวง ตักเตือนและลงโทษกรณีไม่ได้บันทึกเทปการให้คำแนะนำการลงทุนและการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ามาแล้วถึง 2 ครั้ง   ก.ล.ต. จึงเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายเฉลิมชัยกรณีรับคำสั่งจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีและไม่รักษาความลับของลูกค้า และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายเฉลิมชัยกรณีไม่บันทึกการให้คำแนะนำและรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 2 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.บัวหลวง ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของนายเฉลิมชัยในครั้งนี้มาแล้ว 5 วัน จึงคงเหลือเวลาพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายเฉลิมชัยตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 1 เดือน 25 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กรณีนางสาวกรรณิกา ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นางสาวกรรณิการับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนตั้งแต่ลูกค้าเปิดบัญชี โดยนางสาวกรรณิกายอมรับว่า ลูกค้าได้แจ้งให้ดูแลบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ นางสาวกรรณิกาจึงตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนและให้ผู้แนะนำการลงทุนในทีมที่เป็นผู้ดูแลบัญชีของลูกค้าบันทึกคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เข้าระบบและรายงานการซื้อขายให้ลูกค้าทราบหลังจากที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว  ซึ่งลูกค้ารับทราบรายการซื้อขายโดยไม่ทักท้วง 

กรณีนายปราการ ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจาก บล.เกียรตินาคิน ว่า นายปราการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยซื้อขายเป็นประจำเกือบทุกวัน เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน และมีปริมาณการซื้อขายสูง ซึ่งนายปราการยอมรับว่าลูกค้าอนุญาตให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้องยืนยันกับลูกค้าหรือยืนยันรายการภายหลังจากซื้อขายแล้ว สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากเทปบันทึกการสนทนาระหว่างนายปราการกับลูกค้าที่มีการพูดคุยในลักษณะรับมอบหมาย รวมทั้งพบว่าลูกค้ารับรู้รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นโดยตลอดทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือ และลูกค้าเข้าระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลการซื้อขายในระบบของ บล. เกียรตินาคิน หลายครั้งต่อเนื่องกัน แต่ไม่เคยโต้แย้งรายการซื้อขาย

การกระทำของนางสาวกรรณิกาและนายปราการเป็นการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555  อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศ ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวกรรณิกาและรายนายปราการเป็นเวลา 1 เดือน และ 3 เดือน ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map