สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 47/2553

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์

ก.ล.ต. สั่งพักนางสาวจิราภรณ์  ศิริสวัสดิ์ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และห้ามปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เนื่องจากยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรณีลูกค้าร้องเรียนว่าหลักทรัพย์ในบัญชีหายไป จากการตรวจสอบพบว่านางสาวจิราภรณ์รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีแทนลูกค้าภายในวงเงินที่กำหนด ซึ่งนางสาวจิราภรณ์ได้ขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าเคยมีอยู่เดิมและซื้อหลักทรัพย์อื่นให้แทน รวมทั้งมีผลขาดทุน  ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยให้นางสาวจิราภรณ์ชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนแก่ลูกค้า และลงโทษนางสาวจิราภรณ์ทางวินัยแล้ว

การกระทำของนางสาวจิราภรณ์ถือเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552  ก.ล.ต. จึงสั่งพักนางสาวจิราภรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป  และเนื่องจากนางสาวจิราภรณ์เป็นผู้จัดการสาขา จึงทำให้นางสาวจิราภรณ์มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย  ก.ล.ต. จึงห้ามนางสาวจิราภรณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map