สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 46/2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวจิรัฏฐยา  ไวโรจนกิจ  ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นเวลา 5 เดือน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคที ซีมิโก้ จำกัด พบว่า นางสาวจิรัฏฐยา รับมอบหมายจากลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยทำรายการในปริมาณมากและต่อเนื่อง  นอกจากนี้ จากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนายังพบว่า นางสาวจิรัฏฐยารับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุตรของลูกค้าอีกรายหนึ่ง โดยไม่ได้ดำเนินการให้มีการมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าให้ครบถ้วน  ซึ่งนางสาวจิรัฏฐยายอมรับว่า ได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุตรของลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด และบางครั้งรับคำสั่งทางโทรศัพท์มือถือ

การกระทำของนางสาวจิรัฏฐยาเป็นการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนและให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าตามคำสั่งของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี หรือผู้ที่ลูกค้ามอบอำนาจให้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวจิรัฏฐยาเป็นเวลา 5 เดือน  แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่นางสาวจิรัฏฐยามิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน 2 เดือน 12 วัน (นางสาวจิรัฏฐยาถูก บล. เคที ซีมิโก้ พักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน แต่ระหว่างนั้นนางสาวจิรัฏฐยาได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนโดยเป็นตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทอื่น) จึงคงเหลือเวลาพักการปฏิบัติหน้าที่ของนางสาวจิรัฏฐยาตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 2 เดือน 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2556    

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map