สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 45/2553

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 2 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักนายชววรรธน์  บูรณะสิทธิชัย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 2 ปี และสั่งภาคทัณฑ์นางสาวอัญชรีย์  ชูศรี เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2553

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) กรณีตรวจพบว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนายชววรรธน์  บูรณะสิทธิชัย ได้ใช้บัญชีลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งนายชววรรธน์ยอมรับว่าได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้ารายหนึ่ง ทั้งบัญชีเงินสด บัญชีเครดิตบาลานซ์ และบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่เข้าปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นเวลากว่า 5 ปี 9 เดือน ซึ่งในการชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ นายชววรรธน์ได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตนเข้าบัญชีบริษัทแทนลูกค้า โดยให้ลูกค้าลงนามในกระดาษเปล่าไว้ล่วงหน้า แล้วนำมาถ่ายเอกสารประกอบการแจ้งเรื่องการโอนเงินเพื่อปกปิดและทำให้บริษัทเข้าใจว่าลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการและได้กระทำมาหลายครั้ง และยังมีการให้คำแนะนำในลักษณะที่เป็นการเผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือ  นอกจากนี้ บริษัทยังตรวจพบว่านายชววรรธน์ได้ส่งคำสั่งของตนเองในบัญชีของลูกค้าที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนางสาวอัญชรีย์  ชูศรี เป็นผู้ดูแล รวมทั้งสั่งการให้นางสาวอัญชรีย์รับคำสั่งจากผู้อื่นด้วย ซึ่งนางสาวอัญชรีย์ก็ยอมรับว่าได้รับคำสั่งจากนายชววรรธน์และผู้อื่นจริง รวมทั้งทราบว่านายชววรรธน์ก็ส่งคำสั่งของตนเองในบัญชีลูกค้าด้วย โดยไม่ได้ทักท้วงหรือรายงานบริษัท  ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่านายชววรรธน์กระทำผิดร้ายแรง จึงลงโทษเลิกจ้าง และมีหนังสือตักเตือนนางสาวอัญชรีย์

กรณีนายชววรรธน์  ก.ล.ต. พิจารณาว่ามีการปฏิบัติงานที่ไม่ซื่อสัตย์ สุจริต มีการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชี โดยกระทำต่อเนื่องมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่  มีการเผยแพร่หรือบอกต่อข่าวลือ และสั่งการให้บุคคลอื่นปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 14(1) (2) และ (6) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552  เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 (“ประกาศ ที่ สข. 49/2552”) ประกอบข้อ 1 ข้อ 2(9) และ (11) และข้อ 6 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ อข. 10/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อผู้ลงทุน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548 (“ประกาศ ที่ อข. 10/2548”) ก.ล.ต. จึงสั่งพักนายชววรรธน์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 2 ปี  ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

กรณีนางสาวอัญชรีย์  ก.ล.ต. พิจารณาว่าเป็นการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์แก่บุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าของบัญชีและไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของบัญชี และเป็นการให้ความร่วมมือกับบุคคลใดในการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 14(2) และ (6) แห่งประกาศ ที่ สข. 49/2552 ประกอบข้อ 2(6) และข้อ 6 แห่งประกาศ ที่ อข. 10/2548 ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นางสาวอัญชรีย์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map