สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 44/2560

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำผิด 5 ราย กรณีขายหุ้น BLA โดยอาศัยข้อมูลภายใน


ก.ล.ต. เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับอดีตผู้บริหารของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) และผู้ถือหุ้นใหญ่ รวม 5 ราย ได้แก่ (1) นายฉัตรชัย โชตนาการ  (2) นายเชิดชู โสภณพนิช (3) บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด  (4) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ (5) นายชัย โสภณพนิช  กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้น BLA  โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 3,765,000 บาท และส่งคืนผลประโยชน์รวม 1,750,150 บาท

ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2557 BLA ได้รับผลกระทบจากการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางการในเดือนมีนาคม 2557  ทำให้ BLA ต้องเพิ่มเงินสำรองเบี้ยประกันชีวิตให้เพียงพอตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด ซึ่งการตั้งสำรองเงินเพิ่มดังกล่าวส่งผลกระทบเชิงลบต่อฐานะการเงินของ BLA อย่างมีนัยสำคัญ คือทำให้กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2557 เหลือเพียงจำนวน 168.79 ล้านบาท โดยลดจากไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 1,096.04 ล้านบาท และทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3/2557 จำนวน 880.59 ล้านบาท

ก่อนที่ BLA จะเปิดเผยงบการเงินทั้งสองงวดต่อประชาชนทั่วไปผ่านระบบของ ตลท.  ปรากฏหลักฐานว่า กรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ BLA หลายราย ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ได้ขายหุ้น BLA ในบัญชีตนเองหรือสั่งให้ขายในบัญชีของนิติบุคคลที่ตนเองมีอำนาจจัดการ โดยพบว่า ก่อนการเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 2/2557 นายฉัตรชัย ที่ปรึกษาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ BLA ได้ขายหุ้น BLA รวม 29,000 หุ้น นายเชิดชู ประธานกรรมการบริหารของ BLA ขายหุ้น BLA จากบัญชีตนเอง รวม 800,000 หุ้น และจากบัญชีบริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด รวม 200,000 หุ้น ในขณะที่ก่อนที่ BLA จะเปิดเผยงบการเงินไตรมาส 3/2557 นายชัย กรรมการของ BLA ได้สั่งให้ขายหุ้น BLA จากบัญชีของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 หุ้น

การกระทำของบุคคลและนิติบุคคลทั้ง 5 ราย จึงเป็นความผิดตามมาตรา  241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีระวางโทษอาญาตามมาตรา 296 และมาตรา 296/2 และมาตรการลงโทษทางแพ่งตามมาตรา 317/1 มาตรา 317/4 และมาตรา 317/5 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย และผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย ได้ทำบันทึกยินยอมรับมาตรการลงโทษทางแพ่งและปฏิบัติตามบันทึกยินยอมดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ดังนี้ (1) นายฉัตรชัย ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท (2) นายเชิดชู ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 350,900 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1,000,000 บาท (3) บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 299,250 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท (4) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งคืนผลประโยชน์ จำนวน 1,100,000 บาท และชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 1,265,000 บาท และ (5) นายชัย ชำระค่าปรับทางแพ่ง จำนวน 500,000 บาท   

นอกจากการถูกลงโทษด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งดังกล่าว  ก.ล.ต. สั่งห้ามมิให้นายฉัตรชัย นายเชิดชูและนายชัย เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น* เป็นเวลา 1 ปี  รวมทั้งสั่งห้ามนายเชิดชูและนายชัยมิให้เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน** เป็นเวลา 3 ปีด้วย 


__________________________


*ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ที่ กจ. 3/2560  เรื่อง  การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม 2560
**ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map