สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 43/2557

วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวมยุรี รานวล ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (บล.ดีบีเอส) เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบกรณีลูกค้าร้องเรียนผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวมยุรีของ บล.ดีบีเอส พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวมยุรีรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าเป็นระยะเวลานาน ซึ่งนางสาวมยุรียอมรับว่าลูกค้าอนุญาตให้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ให้โดยต้องการให้ช่วยแก้ไขบัญชีหลักทรัพย์ที่รับโอนหลักทรัพย์ที่ขาดทุนมาจากบริษัทหลักทรัพย์อื่นและนางสาวมยุรีได้ติดต่อหารือกับลูกค้าถึงแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด รวมทั้งรายงานผลการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละวันให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์มือถือในช่วงนอกเวลาทำการ 

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวมยุรีเป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.ดีบีเอส ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่นางสาวมยุรี ได้ลาออกจาก บล.ดีบีเอส ไปแล้วเป็นระยะเวลาครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่านางสาวมยุรีได้รับโทษพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษแล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map