สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 43/2556

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556

 

ก.ล.ต. ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และเพิกถอนการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย และสั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย


ก.ล.ต.  ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และเพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวชนินันท์ เหลืองเวคิน ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 3 ราย ได้แก่ (1) นางนิรดา แกร์เร็ทท์ (นามสกุลเดิม พิสิษฐ์วงศ์ศิลป์) ขณะกระทำผิดสังกัด บล. ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (2) นายสุทธิรักษ์ ทัศนศรี สังกัด บล. บีที จำกัด (ปัจจุบันคือ บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด) และ (3) นางสาวพัชราภรณ์ พลายประเสริฐ ขณะกระทำผิดสังกัด บล. บีฟิท จำกัด (ปัจจุบันคือ บล. โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า  นางสาวชนินันท์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสด้านหลักทรัพย์และผู้แนะนำการลงทุนกระทำการเป็นตัวการร่วมกับนายสมชาย ชัยศรีชวาลา ในกรณีการสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) (AMC) ในช่วงระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 โดยเป็นผู้จัดหาบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าจำนวน 2 ราย เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ AMC ในลักษณะสร้างราคาให้แก่นายสมชาย และจัดหาบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าอีกจำนวน 1 ราย เพื่อใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ AMC ในลักษณะสร้างราคา และหลักทรัพย์อื่นเพื่อตนเอง รวมทั้งส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว ซึ่งนางสาวชนินันท์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกกรณี แต่มิได้แสดงเอกสารหลักฐานอื่นที่มีน้ำหนักมาหักล้างข้อเท็จจริงที่ ก.ล.ต. ตรวจพบได้   ทั้งนี้ นางสาวชนินันท์ได้ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการสร้างราคาหลักทรัพย์ AMC และชำระเงินค่าปรับตามคำสั่งเปรียบเทียบแล้ว

การกระทำของนางสาวชนินันท์เป็นการใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองและกระทำผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการสร้างราคาหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(1) และ (5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 และเนื่องจากนางสาวชนินันท์เป็นผู้บริหาร บล. ด้วย  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนนางสาวชนินันท์ โดยกำหนดระยะเวลาลงโทษที่สูงขึ้นในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 6 ปี และห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร บล. เป็นเวลา 6 ปี

กรณีนางนิรดา ได้ใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ AMC เพื่อบุคคลอื่น ซึ่งพบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า นายสมชายเป็นผู้จัดการซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้านางนิรดา โดยนางนิรดายอมรับว่า นายสมชายเป็นผู้สั่งซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ารายดังกล่าว  นอกจากนี้ นางนิรดายังส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ AMC ในบัญชีหลักทรัพย์ของนายสมชายและลูกค้า 1 ราย ในลักษณะแตกออเดอร์

การกระทำของนางนิรดาเป็นการใช้บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น และส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(1) และ (5) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) และ (2) แห่งประกาศ ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางนิรดาเป็นเวลา 6 เดือน

สำหรับนายสุทธิรักษ์และนางสาวพัชราภรณ์ เป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ AMC ในบัญชีหลักทรัพย์ของนายสมชายและลูกค้า 1 รายตามลำดับ ในลักษณะแตกออเดอร์

การกระทำของนายสุทธิรักษ์และนางสาวพัชราภรณ์เป็นการส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(5) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555  อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(2) แห่งประกาศ ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสุทธิรักษ์และนางสาวพัชราภรณ์เป็นเวลา 3 เดือน

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map