สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 43/2555

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

 

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายฉาย บุนนาค กับพวก รวม 15 คน ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์ 12 หลักทรัพย์

ก.ล.ต. กล่าวโทษนายฉาย บุนนาค กับพวกรวม 15 ราย ได้แก่ นายปฐมัน บูรณะสิน  นายสุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์  นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี  นางสาวมัณฑิกา ขุนโหร  นายอภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี  นายมีศักดิ์ มากบำรุง  นางสาวศิริญา ดำรงวิถีธรรม  นางสาวชนาธิป ตันติพูนธรรม  นายทรี บุญปราศภัย  นายเล็ก ทันใจ  นายปัณณฑัต กล่อมสมร  นายพาวิตต์ นาถะพินธุ  นายเทพฤทธิ์ สีหิสราภิสิทธิ์  และนายไท บุญปราศภัย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 กรณีเป็นผู้สั่งการและผู้สนับสนุนในการสร้างราคาหลักทรัพย์จำนวน 12 หลักทรัพย์ ระหว่างปี 2551-2553

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าพบสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติจำนวน 12 หลักทรัพย์ จึงได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและพบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่า นายฉายและพวกได้สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลต่าง ๆ จำนวนมาก โดยมีพฤติกรรมอำพรางในลักษณะการเข้าไปส่งคำสั่งซื้อขายในปริมาณมากหลายระดับราคา มีการครอง bid และ offer  ผลักดันราคา  จับคู่ซื้อขายกันเองภายในกลุ่ม กระตุ้นการซื้อขายด้วยการทยอยส่งคำสั่งซื้อหรือเคาะซื้อด้วยจำนวนย่อย ๆ ที่ระดับราคาเดียวกัน หลายรายการ ตลอดจนพยุงราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายกันมากหรือราคาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง ส่งผลให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น โดยการกระทำของนายฉายเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ส่วนบุคคลอื่นที่เป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนการสร้างราคา เข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 หรือ 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

จากพยานหลักฐานพบว่า ในช่วงระหว่างปี 2551 - 2553 นายฉายได้ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบัญชีของตนเองและบัญชีของบุคคลต่าง ๆ อันเข้าข่ายการสร้างราคาหลักทรัพย์รวม 12 หลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
 (1) หุ้นบริษัททรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อบริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)) (“SST”) ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2552
 (2) หุ้นบริษัทซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SSE”) (ปัจจุบันชื่อบริษัทอควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 และระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 
 (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SSE-W1”) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552
 (4) หุ้นบริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“TIES”) ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552
 (5) หุ้นบริษัทสตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) (“STAR”) ในช่วงเดือนมิถุนายน 2552
 (6) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IRCP-W1”) ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552
 (7) หุ้นบริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIMAT”) ในช่วงเดือนมีนาคม 2553
 (8) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทสตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) (“STAR-W”) ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2553
 (9) หุ้นบริษัทอะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน) (“AMAC”) (ปัจจุบันชื่อบริษัทแมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2553 ถึงเดือนพฤษภาคม 2553
 (10) หุ้นบริษัทไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“MME”) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553
 (11) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัทไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“MME-W1”) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 และ
 (12) หุ้นบริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“L&E”) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553

ก.ล.ต. มีหลักฐานน่าเชื่อว่า มีบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามรายละเอียด ดังนี้
 (1) นายปฐมัน บูรณะสิน ในฐานะมีส่วนรู้เห็นหรือตกลงร่วมกับนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ IRCP-W1, SIMAT, STAR-W, AMAC, MME, MME-W1 และ L&E 
 (2) นายสุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ ในฐานะมีส่วนรู้เห็นหรือตกลงร่วมกับนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT, STAR-W, AMAC, MME และ MME-W1 
 (3) นายกมล เอี้ยวศิวิกูล ในฐานะมีส่วนรู้เห็นหรือตกลงร่วมกับนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์  SST
 (4) นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี (ขณะเกิดเหตุเป็นผู้แนะนำการลงทุน (เจ้าหน้าที่การตลาด) ของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SST
 (5) นางสาวมัณฑิกา ขุนโหร (ขณะเกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SST
 (6) นายอภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT, STAR-W, AMAC, MME, MME-W1 และ L&E 
 (7) นายมีศักดิ์ มากบำรุง ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT, STAR-W, AMAC, MME และ MME-W1   
 (8) นางสาวศิริญา ดำรงวิถีธรรม ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT และ STAR-W 
 (9) นางสาวชนาธิป ตันติพูนธรรม ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT และ STAR-W 
 (10) นายทรี บุญปราศภัย ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ MME, MME-W1 และ L&E 
 (11) นายเล็ก ทันใจ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ MME   
 (12) นายปัณณฑัต กล่อมสมร ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ L&E   
 (13) นายพาวิตต์ นาถะพินธุ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ L&E 
 (14) นายเทพฤทธิ์ สีหิสราภิสิทธิ์ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ L&E  และ
 (15) นายไท บุญปราศภัย (เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนายฉายในการสร้างราคาหลักทรัพย์ SIMAT, STAR-W, AMAC และ L&E 

ทั้งนี้ นายกมลได้ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบความผิด โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 และได้ชำระค่าปรับจำนวน 500,000 บาท ตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบครบถ้วนแล้ว จึงทำให้คดีอาญายุติตามนัยมาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้  เนื่องจากปัจจุบันนางสาวมัณฑิกาและนายไทได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ดังกล่าวมีผลให้นางสาวมัณฑิกาและนายไทมีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน 2553  ก.ล.ต. จึงได้เพิกถอนการได้รับความเห็นชอบดังกล่าวด้วย

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map