สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 42/2557

วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวีรชัย ศิริบุญเรืองวงศ์ ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี  เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. ยูโอบี) และ นายฐิติพงศ์ วงศ์เหลือง สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บล. กรุงศรี) เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติของ บล.ยูโอบี  พบว่า นายวีรชัย รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน โดยพบบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ามอบหมายให้นายวีรชัยตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยนายวีรชัยรายงานผลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ ซึ่งหลายรายการไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและจำนวนหลักทรัพย์
 บางรายการลูกค้าอนุญาตให้นายวีรชัยตัดสินใจซื้อขายแทนและลูกค้าตอบรับตามที่นายวีรชัยเสนอ โดยสิ้นวันนายวีรชัยจะรายงานจำนวนเงินที่ได้รับหรือต้องชำระ ซึ่งลูกค้าไม่เคยโต้แย้งหรือปฏิเสธรายการ

กรณีนายฐิติพงศ์ ก.ล.ต. ได้รับรายงานการลงโทษผู้แนะนำการลงทุน ของ บล. กรุงศรี พร้อมทั้งตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายฐิติพงศ์รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน โดยพบบทสนทนาในลักษณะที่ลูกค้ายินยอมให้นายฐิติพงศ์สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า และนายฐิติพงศ์ได้ตัดสินใจสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แล้วรายงานให้ลูกค้าทราบโดยลูกค้าไม่ปฏิเสธรายการซื้อขาย รวมทั้งพบว่าบางวันมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ แต่นายฐิติพงศ์ไม่รายงานให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนายวีรชัย เป็นเวลา 3  เดือน ตั้งแต่วันที่ 27  มีนาคม 2557 และนายฐิติพงศ์ เป็นเวลา 1 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.กรุงศรี ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนของนายฐิติพงศ์ไปแล้วเป็นเวลา 15 วัน จึงกำหนดระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนายฐิติพงศ์ตามคำสั่งของ ก.ล.ต. อีกเป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 27  มีนาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map