สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 41/2556

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556

 

ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 1 ราย ฐานรับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน และปกปิดข้อมูล


ก.ล.ต. กำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีโมสาร อดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เมื่อพ้น 9 เดือน เนื่องจากรับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน และปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีโมสาร อดีตผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน โดยรายงานให้ลูกค้าทราบภายหลัง หรือบางครั้งทำรายการซื้อขายไปก่อนและรายงานให้ลูกค้าทราบเมื่อถูกสอบถาม ทั้งนี้ นางสาวจุฬาลักษณ์ได้รับมอบหมายจากลูกค้าในการซื้อขายแทนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมาก ทำให้ลูกค้าเสียหายเป็นจำนวนสูงมาก  นอกจากนี้ นางสาวจุฬาลักษณ์ได้ยืนยันยอดเงินหลักประกันคงเหลือในบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไม่ตรงต่อความเป็นจริง

การกระทำของนางสาวจุฬาลักษณ์ดังกล่าวเป็นการรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายแทน และปกปิดข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนของนางสาวจุฬาลักษณ์ได้สิ้นสุดลงเพราะเหตุครบอายุการให้ความเห็นชอบ  ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวจุฬาลักษณ์ เมื่อพ้น 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map