สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 40/2556

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556

 

ก.ล.ต. เพิกถอนการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน 1 ราย ฐานใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น และรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า


ก.ล.ต.  เพิกถอนการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวศิริรัตน์  จันทรแสงอร่าม  ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย  ไซรัส จำกัด (มหาชน) 

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า  นางสาวศิริรัตน์ได้รับฝากซื้อหลักทรัพย์ให้เพื่อนที่อยู่ระหว่างขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ โดยฝากลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของนางสาวศิริรัตน์ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้  ซึ่งต่อมาเพื่อนของนางสาวศิริรัตน์ได้รับอนุมัติเปิดบัญชีหลักทรัพย์จึงได้ขอให้โอนหลักทรัพย์ที่ฝากซื้อเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของตน แต่หลักทรัพย์ดังกล่าวได้ถูกโอนและขายออกหมดแล้ว โดยเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์ที่นางสาวศิริรัตน์ฝากซื้อ นางสาวศิริรัตน์จึงให้เพื่อนที่เป็นลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์อื่นซื้อหลักทรัพย์และโอนเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของเพื่อนเพื่อคืนหลักทรัพย์ที่รับฝากซื้อไว้

นอกจากนี้ นางสาวศิริรัตน์ได้สั่งให้ผู้แนะนำการลงทุนที่อยู่ในทีมซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าอีกรายหนึ่งส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบที่มาของคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า พบแต่เพียงการยืนยันรายการซื้อขายจากผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชี ในลักษณะที่เป็นการซื้อขายให้ก่อนและรายงานให้ลูกค้าทราบในภายหลัง  ซึ่งลูกค้ารับทราบรายการซื้อขายโดยไม่ทักท้วง และชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ครบถ้วน

การกระทำของนางสาวศิริรัตน์ดังกล่าวเป็นการใช้บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นและรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า  ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20 (1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวศิริรัตน์โดยกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้นเวลา 1 ปี 3 เดือน  แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล.ฟินันเซีย ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนของนางสาวศิริรัตน์มาแล้ว 6 เดือน จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจาณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเมื่อพ้น 9 เดือน นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2556

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map