สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 39/2553

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 1 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักนางชลดา ตรีถาวรพิศาล ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด ว่าผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนางชลดาได้แนะนำให้ลูกค้าเล่นรอบหรือซื้อขายหลักทรัพย์ในวันเดียว โดยอ้างว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์ และจะไม่กระทบกับหลักทรัพย์ที่มีในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจึงยินยอมให้นางชลดาตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และต่อมาลูกค้าได้ทราบว่าหลักทรัพย์ในบัญชีหายไป 

จากการตรวจสอบ ปรากฏข้อเท็จจริงว่านางชลดายอมรับว่าตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า โดยลูกค้ารับทราบรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นจากการที่นางชลดาได้นำใบแทนใบคำสั่งซื้อขายให้ลูกค้าลงนามรับทราบ นอกจากนี้ นางชลดายังยอมรับว่าได้โอนเงินเข้าบัญชี ATS ของลูกค้าเพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ให้ เนื่องจากเห็นว่าได้แนะนำให้ลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์จนได้รับความเสียหาย ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ลงโทษนางชลดาแล้ว

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนได้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า แม้ว่าลูกค้ายินยอมหรือรับทราบรายการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าด้วยนั้น ก็ยังถือว่าเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ก.ล.ต. จึงสั่งพักนางชลดาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map