สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 38/2558

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

 

ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมไม่เหมาะสมและสั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์


ก.ล.ต. เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายอภิรักษ์ มโนวิไลพงศ์ ขณะกระทำผิดสังกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล.เคจีไอ) ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน รับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน  และตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า บล.เคจีไอ และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นายอภิรักษ์ซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่งจนทำให้เกิดผลขาดทุน และไม่พบที่มาของคำสั่งซื้อขายหลายรายการ  นอกจากนี้ พบบทสนทนาในเทปบันทึกเสียงในลักษณะที่ลูกค้าอนุญาตให้นายอภิรักษ์ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยนายอภิรักษ์รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบ ซึ่งลูกค้าไม่ได้ทักท้วง และยังพบการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งภายในวันเดียวกันในราคาซื้อสูงกว่าราคาขาย ทำให้ลูกค้าขาดทุนจำนวนมาก โดยไม่มีที่มาของคำสั่ง และลูกค้าปฏิเสธรายการซื้อขายหุ้นดังกล่าวทันทีที่ทราบเรื่อง 

การไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน และการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายอภิรักษ์เป็นเวลา 7 เดือน สำหรับการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนและการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558

*การไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วน เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 (ประกาศที่ ทลธ. 3/2555) และการรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนไม่ได้สั่ง เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) และ (3) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 3/2555 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และ (3) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map