สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 38/2557

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ 2 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายปิยวัฒน์ ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และนายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนให้ครบถ้วน ซึ่งขณะกระทำผิด สังกัดบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (บล.กิมเอ็ง)

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติของ บล.กิมเอ็ง พบว่า นายปิยวัฒน์รับมอบหมายจากลูกค้า ในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งนายปิยวัฒน์ยอมรับกับ บล.กิมเอ็งว่า ได้ใช้ User ID และ Password ของลูกค้า ส่งคำสั่งซื้อขายในบัญชีหลักทรัพย์ที่ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตของลูกค้า

ขณะที่กรณีนายทวีศักดิ์ ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า  นายทวีศักดิ์ไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าให้ครบถ้วนเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายทวีศักดิ์ชี้แจงกับ บล. กิมเอ็ง ว่า รับคำสั่งจากลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือ

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2)  และการไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนให้ครบถ้วน เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่องการให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนายปิยวัฒน์ เป็นเวลา 6 เดือน และนายทวีศักดิ์ เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map