สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 37/2553

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553

 

ก.ล.ต. เพิกถอน WSD Financial (NZ) Ltd. จากการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ลงทุนสถาบัน

ก.ล.ต. เพิกถอนการจดทะเบียนบริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. จากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2553   

สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษบริษัท WSD Financial (NZ) Ltd.  บริษัทดับเบิ้ลยู เอส ดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทหวาง ลี่ โกลบอล มาร์เก็ต จำกัด  บริษัทกลอรี่ พรอสเพอริตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทเวิลด์ เทรดดิ้ง พรอสเพอริตี้ จำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552  และต่อมาได้กล่าวโทษบุคคลดังกล่าวในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน รวมทั้งกล่าวโทษบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งห้า เพิ่มเติมอีก 11 ราย ในความผิดฐานประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานฉ้อโกงประชาชนต่อ ปอศ. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552

ก.ล.ต. พิจารณาว่าการที่บริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จาก ก.ล.ต. โดยจำกัดขอบเขตเฉพาะให้บริการแก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ได้ร่วมกับบริษัทในกลุ่มกระทำการเป็นขบวนการ ชักชวนผู้ลงทุนรายย่อยเข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยแสดงให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าบริษัทได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้ จนมีผู้ลงทุนรายย่อยหลงเชื่อและเข้าลงทุนด้วย เข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง และแสดงถึงการขาดระบบควบคุมภายใน รวมทั้งมาตรการในการควบคุมดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีการประกอบธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 81/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ซึ่งออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 112 (3) ประกอบมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพิกถอนการจดทะเบียนบริษัท WSD Financial (NZ) Ltd. จากการเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

 


ข่าวฉบับนี้แสดงข้อมูล ณ วันที่ออกข่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากประสงค์จะดูข้อมูลสถานะปัจจุบันของเรื่อง โปรดดู ข้อมูลการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map