สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 36/2558

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2558

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ฐานไม่ให้ข้อมูลที่กระทบสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวนุศรา เจตน์วิทยาชาญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ฐานไม่ให้ข้อมูลหรือคำเตือนอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากกรณีลูกค้าร้องเรียนและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ลูกค้าขายคืนกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (BLTF) ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ซึ่งผิดเงื่อนไขการลงทุนเนื่องจากลงทุนไม่ครบ 5 ปีปฏิทิน ทำให้กรมสรรพากรเรียกคืนเงินภาษีพร้อมเบี้ยปรับ ซึ่งนางสาวนุศรายอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบรายการขายคืน BLTF ของลูกค้า จึงไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่ายังลงทุนไม่ครบ 5 ปีปฏิทิน ซึ่งผิดเงื่อนไขการลงทุน ทำให้ลูกค้าเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การไม่ให้ข้อมูลหรือคำเตือนอันเป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวนุศราเป็นเวลา 4 เดือน และการถูกลงโทษพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนมีผลให้ธนาคารต้องดำเนินการห้ามนางสาวนุศราปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารในส่วนของธุรกิจตลาดทุนตามระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558

*การไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน กลุ่มที่ 3 ตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557) ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว  และการถูกพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน เป็นลักษณะต้องห้าม กลุ่มที่ 2 ตามข้อ 30(5) แห่งประกาศที่ ทลธ. 8/2557 มีผลให้ธนาคารต้องดำเนินการห้ามบุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสาขาของธนาคารในส่วนของธุรกิจตลาดทุน ตามระยะเวลาพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน  ทั้งนี้ ตามข้อ 34(2) แห่งประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557


 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map