สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 35/2557

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557

 

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายแทน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวศุภาดี จิโนวัฒน์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เนื่องจากรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. ตรวจสอบบทสนทนาในเทปบันทึกเสียงของนางสาวศุภาดีกับลูกค้าพบว่า นางสาวศุภาดีรับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า และมีการซื้อขายในปริมาณสูง  โดยลูกค้ามีคำสั่งให้นางสาวศุภาดีปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำลังจะหมดอายุ และเปิดสถานะใน series ถัดไป แต่ไม่ได้แจ้งจำนวนสัญญาและราคาที่ชัดเจน และมอบหมายให้นางสาวศุภาดีดำเนินการซื้อขาย ซึ่งนางสาวศุภาดีได้ตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนลูกค้า โดยลูกค้าตอบรับทราบหรืออนุญาต


การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทนผู้ลงทุน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนรายนางสาวศุภาดี เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2557

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map