สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 33/2557

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

 

ก.ล.ต. ลงโทษบุคลากรตลาดทุน 4 ราย ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าให้ครบถ้วน

ก.ล.ต. ลงโทษบุคลากรตลาดทุน 4 ราย โดยห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และพักการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายนวพล พูนภักดี และพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวประภาพร เอียดเสน  นางสาวจารุวรรณ ศรีเพ็ญวรรณ และนายศิรธันย์ เอกธีรเศรษฐ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2557

ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานตามปกติ (routine inspection) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บล. คันทรี่) พบว่านายนวพล นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ และดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาสงขลา และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ อีก 3 ราย ได้แก่ นางสาวประภาพร นางสาวจารุวรรณ และนายศิรธันย์ (ขณะยังทำงานสังกัด บล. คันทรี่) ใช้ใบยืนยันรายการซื้อขายหลักทรัพย์และบัญชีเงินลงทุนของลูกค้า (Customer Confirmation and Portfolio) ที่มีรายการไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจัดทำรายงานการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเพื่อใช้แทนใบคำสั่งซื้อขาย (order ticket) จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ฐานไม่บันทึกการรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่มาสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ห้องค้าหลักทรัพย์ให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 20(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

ก.ล.ต. จึงห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์และพักการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายนวพล เป็นเวลา 1 เดือน และพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวประภาพร เป็นเวลา 2 เดือน และนางสาวจารุวรรณ และนายศิรธันย์ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2557

นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ในการจัดทำรายงานการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้าเพื่อใช้แทน order ticket จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ ที่ กลต.ธ.(ว) 25/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 ที่กำหนดให้การใช้รายงานดังกล่าวซึ่งพิมพ์จากระบบคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าลงนามในแต่ละวันครั้งเดียวแทน order ticket จะต้องมีรายการคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทุกรายการ (รวมถึงรายการที่ส่งคำสั่งซื้อขายแต่ไม่เกิดการจับคู่) ตลอดจนรายละเอียดเวลาส่งคำสั่ง เวลายกเลิกคำสั่ง จำนวนหุ้น และราคาหุ้น  และจะต้องมีข้อความที่แสดงว่าลูกค้ายอมรับว่าเป็นผู้ส่งคำสั่งซื้อขายรายการดังกล่าว”

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map