สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 32/2553

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 2 ราย


ก.ล.ต. เพิกถอนความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนรายนางสาวณภัทร  จิตภัสสร (ชื่อเดิม นางสาวลัดดา  เลิศเยาวมงคล) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 และสั่งภาคทัณฑ์นายวรเชษฏฐ์  ปิติจอมวงศ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

กรณีนางสาวณภัทร  จิตภัสสร (ชื่อเดิม นางสาวลัดดา  เลิศเยาวมงคล)  ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า มีการร้องเรียนจากทายาทของลูกค้าขอให้บริษัทตรวจสอบยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีลูกค้า ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า นางสาวณภัทรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีลูกค้ารายดังกล่าวให้การยอมรับกับบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดว่า เมื่อลูกค้ายังมีชีวิตอยู่ นางสาวณภัทรได้รับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นที่ลูกค้าไม่ได้มอบอำนาจให้ ต่อมาเมื่อลูกค้าเสียชีวิตไป นางสาวณภัทรได้ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีดังกล่าวเอง และยังได้ปลอมลายมือชื่อลูกค้าในแบบคำขอโอนย้ายหลักทรัพย์ เพื่อโอนหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าไปเข้าบัญชีลูกค้ารายอื่น และปกปิดรายการดังกล่าวโดยแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลูกค้า รวมทั้งได้ใช้บัญชีของลูกค้าในการจองซื้อหุ้นเพื่อลูกค้ารายอื่นด้วย 

การกระทำของนางสาวณภัทรเป็นการทุจริต ฉ้อโกงทรัพย์สินของลูกค้า และไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ผิดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 14(1) และ (2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552  ประกอบกับนางสาวณภัทร ได้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน มีการปิดบังอำพรางเพื่อไม่ให้ลูกค้าทราบ และมีค่าความเสียหายค่อนข้างสูง  ก.ล.ต. พิจารณาว่าเป็นความผิดร้ายแรง จึงสั่งเพิกถอนความเห็นชอบการเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนางสาวณภัทร เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

สำหรับกรณีนายวรเชษฏฐ์  ปิติจอมวงศ์  ก.ล.ต. ได้รับรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของลูกค้าจากบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งนายวรเชษฏฐ์ยอมรับว่า ลูกค้าได้อนุญาตให้ตนบริหารบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ รวมทั้งตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน  ก.ล.ต. พิจารณาว่าการกระทำของนายวรเชษฏฐ์ เป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ผิดมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 14(2) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 49/2552 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2552  ก.ล.ต. จึงสั่งภาคทัณฑ์นายวรเชษฏฐ์ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map