สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 32/2552

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552

 

ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจำนวน 7 ราย


สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายชาญณรงค์  แซ่หลี เป็นระยะเวลา 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2552  ภาคทัณฑ์การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายเกียรติศักดิ์ จิตติถาวร 
นายวชิรศักดิ์ คชินทร  และนายสุกิจ  รุ่งทวีสุข เป็นระยะเวลา 1 ปี  รวมทั้งบันทึกประวัติการกระทำผิดในฐานะ
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายประวิทย์  ดิษฐานพงศ์  นายพรชัย  เธอจันทึก และนายศักดิ์พันธุ์ เข็มนาค 

สำนักงาน ก.ล.ต. ลงโทษผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจำนวน 7 ราย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีนายชาญณรงค์ แซ่หลี  นายวชิรศักดิ์  คชินทร  นายสุกิจ  รุ่งทวีสุข และนายศักดิ์พันธุ์ เข็มนาค สำนักงาน ก.ล.ต.
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าจึงได้สั่งการให้บริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้พบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนี้
    1.1 กรณีนายชาญณรงค์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบว่า มีข้อตกลงกับลูกค้าในการรับจัดการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าแล้วแจ้งให้ลูกค้า
ทราบภายหลัง และเมื่อได้จัดการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าแล้วเกิดผลขาดทุน นายชาญณรงค์ได้นำหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในบัญชีลูกค้าไปขาย
เพื่อชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว  การกระทำของนายชาญณรงค์ถือเป็นการยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ลงทุน 
    1.2 กรณีนายวชิรศักดิ์  สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบเจ้าหน้าที่รับอนุญาตรายหนึ่งส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์โดยพลการในบัญชีของลูกค้า
ที่นายวชิรศักดิ์เป็นผู้ดูแลในฐานะเจ้าหน้าที่การตลาด ซึ่งอยู่ในวิสัยที่นายวชิรศักดิ์ควรรู้ถึงการกระทำดังกล่าว อีกทั้งนายวชิรศักดิ์ไม่เคยพบ
ทำความรู้จักหรือติดต่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้ารายนั้น และทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
    1.3 กรณีนายสุกิจ สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจพบว่า นายสุกิจไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า โดยสั่งซื้อหลักทรัพย์ในราคาตลาดขณะนั้น
แทนที่จะส่งคำสั่งซื้อตามราคาที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
    1.4 กรณีนายศักดิ์พันธุ์ เป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบการสร้างราคาหลักทรัพย์กรณีหนึ่ง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า นายศักดิ์พันธุ์
ส่งคำสั่งซื้อแล้วยกเลิกคำสั่งในเวลาที่ใกล้จะจับคู่ซื้อขายได้ แล้วส่งคำสั่งซื้อใหม่ในระดับราคาเดิม และกระทำในลักษณะนี้บ่อยครั้ง
ซึ่งอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่า มีผู้ต้องการซื้อหุ้นนั้นเป็นจำนวนมาก  โดยนายศักดิ์พันธุ์ยอมรับว่า เป็นผู้กำหนดวิธีการส่งคำสั่งดังกล่าวเอง
ซึ่งผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนพึงมีวิจารณญาณไม่ส่งคำสั่งที่มีลักษณะไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการซื้อขาย  
      การกระทำของบุคคลทั้งสี่ข้างต้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อ 11(2) แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข. 15/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2548 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงสั่งการลงโทษ ดังนี้ 
      - สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายชาญณรงค์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2552 
      - ภาคทัณฑ์การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของนายวชิรศักดิ์ และนายสุกิจ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์
และ 18 มีนาคม 2552 ตามลำดับ
      - กรณีนายศักดิ์พันธุ์  สำนักงาน ก.ล.ต. บันทึกพฤติกรรมที่เป็นความผิดไว้เป็นประวัติ เนื่องจากปัจจุบันนายศักดิ์พันธุ์ไม่ได้เป็น
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

2. กรณีนายประวิทย์ ดิษฐานพงศ์  และนายพรชัย  เธอจันทึก   สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรายงานจากธนาคารต้นสังกัดว่า
บุคคลดังกล่าวกระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของลูกค้า และกรณีนายเกียรติศักดิ์ จิตติถาวร  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรายงาน
การลงโทษจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ตรวจพบว่านายเกียรติศักดิ์ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เหมาะสม
ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
      พฤติกรรมของบุคคลทั้งสามรายดังกล่าวเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ/น/ข. 3/2548  โดยกรณีนายประวิทย์และนายพรชัยมีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(10) และ (12) ของประกาศ
กล่าวคือ ประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ใช้บริการธุรกิจบริการทางการเงิน
และมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต  สำหรับนายเกียรติศักดิ์มีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3(11) ของประกาศ
กล่าวคือ มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานหรือสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์  สำนักงาน ก.ล.ต. จึงสั่งการลงโทษดังนี้
     - ภาคทัณฑ์นายเกียรติศักดิ์เป็นระยะเวลา 1 ปี  มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2552  
     - กรณีนายประวิทย์และนายพรชัย  สำนักงาน ก.ล.ต. ได้บันทึกพฤติกรรมไว้เป็นประวัติความผิด หากบุคคลดังกล่าวยื่นขอความเห็นชอบ
เป็นบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์  สำนักงาน ก.ล.ต. จะปฏิเสธการให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2552 
เนื่องจากปัจจุบันบุคคลทั้งสองไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map