สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 31/2558

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

 

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน 2 ราย สังกัดบริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บล. โอเอสเค) ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายสุธี  วิเศษโชติกุล ฐานรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน และผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนรายนางสาวสุภัชชา ธนวินบวรดิฐ  ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ก.ล.ต. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า และได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของลูกค้าของ บล.โอเอสเค และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายสุธีรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าของนางสาวสุภัชชา ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นผู้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง นายสุธียอมรับว่า ลูกค้ามอบหมายให้ตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีลูกค้า และได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ลูกค้าตามที่ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันแล้ว

สำหรับกรณีนางสาวสุภัชชา ขณะกระทำผิดใช้ชื่อว่า นางสาวพิมพ์นิภา เป็นผู้แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ารายดังกล่าว ซึ่งยินยอมให้นายสุธีส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุน และรับเงินส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (incentive) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว

การรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทน หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน* ก.ล.ต. จึงกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนายสุธีเป็นเวลา 15 วัน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่ บล. โอเอสเค ได้ลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุธีไปแล้วเป็นระยะเวลาครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษ จึงถือว่านายสุธีได้รับโทษตามที่ ก.ล.ต. ลงโทษแล้ว และสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนของนางสาวสุภัชชาเป็นเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม  2558

*ข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555  เรื่อง  การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 6(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553  เรื่อง  ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ 23(2) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ใช้บังคับแทนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map