สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 31/2556

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556

 

ก.ล.ต. สั่งพักการปฎิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน ฐานรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้า


ก.ล.ต.  สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายพงษ์สิทธิ์ อมรฐิติพงศ์ สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นเวลา 3 เดือน  

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ซึ่งรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า นายพงษ์สิทธิ์ได้รับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าโดยมีความถี่และปริมาณการซื้อขายค่อนข้างมาก เนื่องจากนายพงษ์สิทธิ์ได้ยอมรับว่า รับมอบหมายจากลูกค้าในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์จริง โดยส่งคำสั่งซื้อขายก่อนและโทรศัพท์แจ้งลูกค้าทราบในภายหลัง  และนายพงษ์สิทธิ์ยอมรับกับ ก.ล.ต. ว่า รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ลูกค้าทราบในช่วงเวลากลางคืนโดยไม่ได้บันทึกเทปการสนทนา นอกจากนั้น จากการตรวจสอบเทปบันทึกการสนทนาระหว่างนายพงษ์สิทธิ์กับลูกค้ายังพบว่า มีการสนทนาในลักษณะรับมอบหมายในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนลูกค้าด้วย 

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องส่งคำสั่งซื้อขายเมื่อได้รับคำสั่งจากลูกค้า โดยไม่สามารถตัดสินใจแทนลูกค้าได้ แม้ลูกค้าจะให้ความยินยอมก็ตาม  ดังนั้น การกระทำของนายพงษ์สิทธิ์จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 20(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 3/2555 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555  ก.ล.ต. จึงสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนายพงษ์สิทธิ์ เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อคำนึงถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัดได้ลงโทษพักงานนายพงษ์สิทธิ์ไปแล้ว 4 เดือน จึงให้ถือว่านายพงษ์สิทธิ์ได้รับโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ ก.ล.ต. แล้ว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map