สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default

MS Word  Print  

ข่าว ก.ล.ต.

ฉบับที่ 31/2543

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2543

 

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการของบริษัทแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(13 ตุลาคม 2543) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน) ได้ดำเนินการกล่าวโทษอดีตกรรมการของบริษัทแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MGR) จำนวน 4 ราย ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีกรณีร่วมกันปลอมเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญาในนามของ MGR เพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน จำนวน 1,078 ล้านบาทให้แก่บริษัทเดอะ เอ็ม. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TMG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MGR โดยที่คณะกรรมการ MGR ไม่ได้รับทราบ จนเป็นเหตุให้ MGR มีภาระตามสัญญาค้ำประกัน อีกทั้งไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระค้ำประกันดังกล่าวในงบการเงินของ MGR

สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนต่อสำนักงานเมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 กรณีบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ไม่เปิดเผยข้อมูลการค้ำประกันการกู้ยืมเงินให้แก่ TMG ซึ่งสำนักงานได้ดำเนินการตรวจสอบและกล่าวโทษอดีตผู้บริหารของ IEC แล้วนั้น ในระหว่างการตรวจสอบกรณี IEC สำนักงานได้เข้าทำการตรวจสอบหลักฐานที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กู้ยืมเงินแก่ TMG และได้พบว่า MGR ได้ร่วมเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของTMG ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,078 ล้านบาท ด้วยเช่นกัน

จากการตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินที่ TMG กู้จากธนาคารกรุงไทยฯ และสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินโดย MGR สำนักงานตรวจพบว่า สัญญาค้ำประกันดังกล่าวได้มีการลงนามโดยบุคคล 4 ราย ได้แก่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายสุรเดช มุขยางกูร นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรานุจรรยงค์ และนางสาวยุพิน จันทนา ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ MGR โดยคณะกรรมการ MGR ไม่ได้รับทราบ และไม่ได้มีการเปิดเผยให้ถูกต้องในงบการเงินของ MGR ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้

กรณีความผิดตามมาตรา 307 และ 311 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2539 ถึง 31 มีนาคม 2540 บุคคลทั้ง 4 ราย ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ MGR ได้ลงนามในสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินของ TMG จากธนาคารกรุงไทยฯ จำนวน 6 ฉบับ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,078 ล้านบาท ซึ่งต่อมา TMG ได้ผิดนัดชำระเงินกู้ส่งผลให้ MGR ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องรับภาระเป็นผู้ชำระหนี้ให้กับธนาคารกรุงไทยฯ เป็นจำนวนเงิน 259 ล้านบาท
การกระทำดังกล่าวของบุคคลทั้ง 4 ราย เป็นการกระทำทุจริตโดยใช้อำนาจที่ตนได้รับมอบหมาย แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อผู้อื่น อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของ MGR โดยตรง

กรณีความผิดตามมาตรา 312 (1) หรือ (2) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมาตรา 264 และ 268 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ประกอบมาตรา 83 ในการทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าว บุคคลทั้ง 4 ได้ร่วมกันปลอมสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ MGR เพื่อลวงให้ธนาคารกรุงไทยฯ หลงเชื่อว่าคณะกรรมการ MGR ได้มีมติให้ทำสัญญาค้ำประกันดังกล่าวในนามของ MGR การกระทำดังกล่าวเป็นการลวงให้ผู้อื่นหลงผิดจนก่อให้เกิดภาระและความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นของ MGR และ MGR ด้วย

กรณีความผิดตามมาตรา 312 (3) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากบุคคลทั้ง 4 ราย ได้ร่วมกระทำผิดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ MGR โดยตรงแล้ว บุคคลดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้ MGR เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่ TMG ในงบการเงินของ MGR ที่ต้องส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดข้อมูลสำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน

ในการดำเนินการกล่าวโทษต่อ สศก. เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย สำนักงานในฐานะองค์กรกำกับดูแล ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรมและโปร่งใส นับแต่กระบวนการตรวจสอบ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน การสอบถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งในกรณีนี้สำนักงานได้ใช้เวลานานกว่า 1 ปี ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660
e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map